Jednostki Pomocnicze w Katowicach

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje Jednostki Pomocnicze w następujący sposób:

Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

(…)

Art. 18 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

(…)

Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

(…)

Art. 39. 4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. *

(…)

Art. 48. 1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

(…)

Art. 51. 3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

* Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.


Powyższe zapisy wskazują, że Gmina sama definiuje zakres działalności Jednostek Pomocniczych za pomocą Statutu Gminy, Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Prezydenta.

Statut Miasta Katowice

Całość do pobrania ze strony Urzędu. Poniżej znajdują się artykuły dotyczące Jednostek Pomocniczych:

§4
1. W mieście mogą działać jednostki pomocnicze jako dzielnice, osiedla lub ich zespoły.
2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych określa niniejszy Statut.

(…)

Rozdział V JEDNOSTKI POMOCNICZE

§ 37
1. Rada może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców, w granicach określonych uchwałą.
2. Inicjatywa mieszkańców powinna uzyskać poparcie, co najmniej 10 % mieszkańców jednostki, posiadających czynne prawo wyborcze.
3. Utworzenie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady.
4. (uchylony)
5. Rada może dokonywać łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych z własnej inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek mieszkańców zainteresowanych jednostek. Wniosek powinien uzyskać poparcie, co najmniej 10 % mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze, każdej z zainteresowanych jednostek.

§ 38
1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada odrębnym statutem, uwzględniając także tryb i zasady przeprowadzania wyborów do organów jednostki, po przeprowadzeniu konsultacji projektu statutu z mieszkańcami.
2. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości prawnej.
3. Jednostka pomocnicza nie tworzy własnego budżetu a koszty jej działalności pokrywane są z budżetu miasta.
4. Jednostka pomocnicza może zarządzać i korzystać z mienia komunalnego w zakresie
określonym statutem jednostki.
5. Jednostka pomocnicza podlega nadzorowi organów miasta na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 39
1. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej może brać udział w pracach Rady, bez prawa udziału w głosowaniu.
2. Przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej może składać wnioski na sesjach i komisjach Rady w sprawach dotyczących danej jednostki.

Uchwały Rady Miasta

 • Nr XLVI/322/92 z dnia 20.12.1992 r. w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie,
 • Nr LXIII/480/94 z dnia 14.03.1994 r. w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 21 Katowice-Kostuchna,
 • Nr LXIII/481/94 z dnia 14.03.1994 r. w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 6 Katowice Ligota – Panewniki,
 • Nr LXV/512/94 z dnia 23.05.1994 r. w sprawie tworzenia warunków do włączenia rad i zarządów jednostek pomocniczych w nurt życia samorządowego miasta,
 • Nr VII/60/99 z dnia 15.02.1999 r. w sprawie zmiany uchwał Rady Miejskiej Katowic,
 • Nr XIII/94/95 z dnia 10.04.1995 r. w sprawie zasad współpracy Rady Miejskiej Katowic z władzami Jednostek Pomocniczych na terenie miasta Katowice,
 • Nr XXXI/290/96 z dnia 26.08.1996 r. w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 8 Osiedle Załęska Hałda,
 • Nr XXXI/292/96 z dnia 26.08.1996 r. w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice-Burowiec,
 • nr XLVI/449/97 z dnia 29.9.1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowice,
 • nr LIII/606/98 z dnia 19.6.1998 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/449/97 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.9.1997 r. w sprawie nazw i granic obszarów działania jednostek pomocniczych samorządu na terenie miasta Katowice,
 • nr XLI/854/05 z dnia 30.5.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 6 Ligota-Panewniki,
 • nr XXXVII/769/05 z dnia 28.2.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 8 Os. Witosa,
 • nr XXXVII/770/05 z dnia 28.2.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 15 Szopienice – Burowiec,
 • nr XLIII/925/05 z dnia 25.7.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 18 Murcki,
 • nr VIII/113/07 z dnia 26.3.2007 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec,
 • nr XLI/855/05 z dnia 30.5.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 20 Zarzecze,
 • nr XLI/856/05 z dnia 30.5.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 21 Kostuchna,
 • nr XXXVII/771/05 z dnia 28.2.2005 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 22 Podlesie,
 • nr LXIII/1278/10 z dnia 30.8.2010 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej Nr 11 Wełnowiec – Józefowiec,
 • nr XLVI/975/05 z dnia 26.9.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 8 Os. Witosa,
 • nr XLVI/976/05 z dnia 26.9.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice – Burowiec,
 • nr XLVI/977/05 z dnia 26.9.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 22 Podlesie,
 • nr LII/1083/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 6 Ligota-Panewniki,
 • nr LII/1084/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 18 Murcki,
 • nr LII/1085/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 20 Zarzecze,
 • nr LII/1086/05 z dnia 19.12.2005 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej Nr 21 Kostuchna,
 • nr XIII/254/07 z dnia 30.7.2007 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice-Ochojec,
 • nr XVI/292/11 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 11 Wełnowiec – Józefowiec,
 • nr XXXVI/754/05 dnia 31.1.2005r. w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 18 Murcki,
 • nr LXI/1402/06 z dnia 26.6.2006r. w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19 Piotrowice – Ochojec,
 • nr LIV/1113/10 z dnia 1.3.2010 r. w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 11 Wełnowiec – Józefowiec.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice

 • Nr 2122/2005 z dnia 8.7.2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
 • Nr 2314/2005 z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2122/2005 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8.7.2005 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
 • Nr 214/2007 z dnia 11.5.2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
 • Nr 1640/2009 z dnia 28.8.2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
 • Nr 125/2011 z dnia 16.3.2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
 • Nr 528/2011 z dnia 19.10.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach,
 • Nr 647/2011 z dnia 28.12.2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej Jednostek Pomocniczych w Katowicach.

Archiwalne Uchwały Rady Miasta

 • Nr XXVI/148/91 z dnia 16.09.1991 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Katowice 22 pomocniczych jednostek samorządowych i podziału miasta na 22 obszary ich działania,
 • Nr LII/379/93 z dnia 31.05.1993 r. w sprawie powołania Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 9 Katowice-Tysiąclecie,
 • Nr LIII/417/93 z dnia 5.07.1993 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie,
 • Nr LXIII/475/93 z dnia 7.02.1994 r. w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia Statutu Wspólnoty Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie,
 • Nr LXV/511/94 z dnia 23.05.1994 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Jednostki Pomocniczej Nr 6 Katowice Ligota – Panewniki,
 • Nr XV/108/95 z dnia 29.05.1995 r. w sprawie zatwierdzenia wzorcowego statutu jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego,
 • Nr XVII/139/95 z dnia 4.09.1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/95 Rady Miejskiej Katowic z dnia 29.5.1995 r. w sprawie zatwierdzenia wzorcowego statutu jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego,
 • Nr XXXI/291/96 z dnia 26.08.1996 r. w sprawie powołania w Katowicach Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice,
 • Nr XXXIII/316/96 z dnia 28.10.1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 8 Osiedle Załęska Hałda,
 • Nr XXXIII/317/96 z dnia 28.10.1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 13 Bogucice,
 • Nr XXXVI/345/96 z dnia 30.12.1996 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 15 Szopienice – Burowiec,
 • Nr XXXIX/370/97 z dnia 24.03.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Samorządowej Jednostki Pomocniczej Nr 22 Katowice-Podlesie,
 • Nr XLV/430/97 z dnia 25.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Jednostki Pomocniczej Samorządu Nr 10 Katowice-Dąb,
 • Nr XLV/432/97 z dnia 25.08.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Jednostki Pomocniczej Samorządu Nr 11 Wełnowiec-Józefowiec,
 • Nr XLVIII/491/97 z dnia 29.12.1997 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Jednostki Pomocniczej Samorządu Nr 19 Piotrowice-Ochojec,
 • Nr L/526/98 z dnia 16.03.1998 r. w sprawie trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych samorządu miasta Katowice,
 • Nr LII/579/98 z dnia 5.06.1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Jednostki Pomocniczej Samorządu Nr 20 Zarzecze,
 • Nr LII/581/98 z dnia 5.06.1998 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Jednostki Pomocniczej Samorządu Nr 21 Kostuchna,
 • Nr VIII/92/99 z dnia 15.03.1999 r. w sprawie ustanowienia diet dla przewodniczących organów i niektórych członków zarządów jednostek pomocniczych,
 • Nr XXXII/426/01 z dnia 26.02.2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/526/98 Rady Miejskiej Katowic z dnia 16.3.1998 r. w sprawie trybu wyborów do rad jednostek pomocniczych samorządu miasta Katowice,
 • Nr XXXVII/494/01 z dnia 9.07.2001 r. w sprawie zwiększenia liczby mandatów do Rady Jednostki Pomocniczej Samorządu Nr 15 Szopienice-Burowiec.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *