Wielkie Katowice

… od morza do morza. Radny Michał Jędrzejek napisał interpelację w sprawie przygotowania ekspertyzy prawnej określającej sposób łączenia gmin. Oczywiście ma to związek z pojawiającymi się informacjami jakoby południowe dzielnice Mysłowic miałyby się odłączyć od miasta.

W treści interpelacji możemy przeczytać:

Zalety finansowe, prawne jak i organizacyjne dla lokalnych społeczności oraz całego nowego terenu w przypadku ich zgody na połączenie z Katowicami byłyby nieporównywalnie większe niż przy samym podziale miasta na mniejsze jednostki.

Zważywszy na to w jaki sposób rozwijają się dzielnice Katowic i w jakim stopniu jest ograniczona społeczność lokalna w Katowicach, to szczerze wątpię by mieszkańcy południowych Mysłowic chcieliby się przyłączyć do Katowic.

Jednostki Pomocnicze w Katowicach

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje Jednostki Pomocnicze w następujący sposób:

Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

(…)

Art. 18 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

(…)

Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

(…)

Art. 39. 4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. *

(…)

Art. 48. 1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

(…)

Art. 51. 3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

* Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj dalej

Katowice.eu API?

Poznań od dłuższego czasu reklamuje się hasłem „miasto know-how” robi to całkiem skutecznie i co najważniejsze odpowiada to stanowi rzeczywistemu miasta, które ostatnim czasem uruchomiło w ramach usług eGovernment możliwość korzystania ze strony urzędu miasta za pomocą API.

Na specjalnej stronie mamy opis możliwości oraz informację z jakich danych możemy skorzystać. Są to:

  1. informacje geolokalizacyjne,
  2. wydarzenia,
  3. wiadomości,
  4. rozkład jazdy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pasjonaci nowych technologii mogą wykorzystać te dane tworząc własne serwisy informacyjne o Poznaniu, jak pokazuje doświadczenie, takie hobbistyczne serwisy zazwyczaj są znacznie lepsze od oficjalnych stron.

Samo udostępnienie API bez wypromowania go, nie spełni swojej roli, więc zorganizowano hackathon w ramach którego programiści tworzyli aplikacje. Nagrodą główną w tym konkursie był tablet firmy Samsung.

Chętnie skorzystałbym z takiej formy dostępy do bazy danych Urzędu Miasta Katowice, ale raczej nie należy się spodziewać takiej możliwości w ciągu najbliższych paru lat. W końcu Piotr Uszok jest przeciwnikiem inicjatyw w branży IT na terenie Katowic.