Wielkie Katowice

… od morza do morza. Radny Michał Jędrzejek napisał interpelację w sprawie przygotowania ekspertyzy prawnej określającej sposób łączenia gmin. Oczywiście ma to związek z pojawiającymi się informacjami jakoby południowe dzielnice Mysłowic miałyby się odłączyć od miasta.

W treści interpelacji możemy przeczytać:

Zalety finansowe, prawne jak i organizacyjne dla lokalnych społeczności oraz całego nowego terenu w przypadku ich zgody na połączenie z Katowicami byłyby nieporównywalnie większe niż przy samym podziale miasta na mniejsze jednostki.

Zważywszy na to w jaki sposób rozwijają się dzielnice Katowic i w jakim stopniu jest ograniczona społeczność lokalna w Katowicach, to szczerze wątpię by mieszkańcy południowych Mysłowic chcieliby się przyłączyć do Katowic.

Jednostki Pomocnicze w Katowicach

Ustawa o samorządzie gminnym definiuje Jednostki Pomocnicze w następujący sposób:

Art. 5. 1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

(…)

Art. 18 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

(…)

Art. 35. 1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.
3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:
1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej,
3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej,
4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru rady gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

(…)

Art. 39. 4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1. *

(…)

Art. 48. 1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

(…)

Art. 51. 3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

* Art. 9. 1. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Czytaj dalej

ZnajdzDrobne.pl po pierwszym miesiącu

Kilka dni temu minął miesiąc funkcjonowania ZnajdzDrobne.pl, w tym czasie zostało wprowadzonych kilka poprawek ułatwiających posługiwanie się serwisem i dodawanie ogłoszeń. Wśród poprawek najważniejsza jest funkcja prostych formularzy dodawania ogłoszenia, która pojawia się w niektórych kategoriach. Dodawanie ogłoszeń nigdy nie było tak proste ;)

Garść statystyk:

  • 1 993 ogłoszenia,
  • ogłoszenia zostały obejrzane ponad 12 000 razy,
  • dane kontaktowe ogłoszeniodawców zostały wyświetlone ponad 1 300 razy,
  • w serwisie znajdują się ogłoszenia z 177 miast,
  • kategoria nieruchomości oferuje wsparcie dla programów z których korzystają biura nieruchomości (automatyczny eksport),
  • do serwisu zawitało prawie 20 000 osób.

Całkiem nieźle jak na pierwszy miesiąc działania ZnajdzDrobne.pl.